profile counter myspace

karenogjohn@mail.tele.dk

+45 40 15 85 91

Priser

Lejebetingelser for feriehusene Sømarken Dueodde Bornholm.

§ 1 - Lejekontrakten: Lejekontrakten bekræfter lejeaftale indgået mellem lejer og ejer John Sjøstrøm. Aftalen er bindende. Lejeforholdet omfatter nævnte feriebolig med alt tilbehør som opgivet i beskrivelsen. Værneting: Retten i Rønne. Ferieboligen må ikke uden særlig tilladelse bebos af flere personer end det i beskrivelsen angivne antal. Ved indgåelse af lejeaftalen erklærer lejer at være fyldt 18 år og at være myndig.

§ 2 - Betalingsbetingelser: Følgende betalingsbetingelser er gældende: Senest 5 dage efter udstedelsen af lejekontrakten betales 1. rate (30% af lejebeløbet), og senest 40 dage før lejemålets påbegyndelse betales restbeløbet (70% af lejebeløbet). Ved udstedelse af lejekontrakt mindre end 45 dage før ankomsten betales det fulde lejebeløb straks efter modtagelse af lejekontrakten. Når betaling er foretaget er lejemålet uopsigeligt.
Det er lejer tilladt uden ekstra udgifter at overdrage lejeaftalen til en anden lejer. Meddelelse herom skal i givet fald ske skriftligt til John Sjøstrøm.

§ 3 - Forsikring af lejer: I forbindelse med denne aftale er der ikke tegnet nogen form for forsikring til dækning af person- eller tingsskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet.

 

§ 4 - Angivne priser er plus forbrug og slutrengøring.

 

§ 5 - Rengøring: Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til renholdelse af det lejede og skal ved lejemålets afslutning overlade dette i ryddelig og rengjort stand.

 

§ 6 - Skader: Lejer er ansvarlig for alt, hvad der tilhører ferieboligen, og er ligeledes forpligtet til at erstatte alle selvforvoldte skader, der under opholdet evt. opstår på feriebolig og inventar. Skulle der under lejemålet opstå skader på ferieboligen eller inventar, er lejer forpligtet til straks at underrette ejeren, hvis adresse, e-mail og telefonnummer er anført i lejekontrakten. Alle skader skal erstattes inden afrejsen. Opdages der efter lejers afrejse skader eller mangler, vil disse blive udbedret for den pågældende lejers regning.

 

§ 7 - Force majeure: Ejeren John Sjøstrøm kan på grund af force majeure, krig, strejke, epidemi, olie eller benzinindskrænkninger eller lignende opsige lejeforholdet med omgående virkning.